גנבארפ גנאול גנאיו גנאו,Muang Luang םג הנוכמה ,גנבארפ גנאול
רתאכ הזרכוה איה .סואל לש רבעשל התריב
ידי לע World Hritage -ה תרגסמב רומיש
רתויב הרומשה ריעה התיהש םושמ ,ם"ואה
.היסא חרזמ םורדב
לש םתיב הנש 800 ךשמב התיהש ריעה
הריבה תרבעה דע) רוזאה ילשומו םיכלמה
םישדקמ 30-מ הלעמל .(1563-ב ןייטנאיול
ןיידע תיתפרצ הינולוק התויה תפוקת ינפלמ
םירוגמ םוקמכ םישמשמו ,ריעב םיליעפ
.םיריזנ תורשעל

תיסחיו ןטק הפועת הדש ,למשח שי ריעב
.תחתופמ יד
וז ריע םג סואל לש םירחא םיקלחב ומכ
.םימעפ רפסמ הסרהנו הזזבנ ,הפרשנ
ןייטנאיו הריבה ריעל תירשוקמ ריעה
ךשמה ריעהמ ללסי תיעבש 13 'סמ שיבכב
.ןיס םע לובגה רבעמל
הלעמב מ"ק 500 תמקוממ גנבארפ גנאול
13 שיבכב מ"ק 230-ו ,ןייטנאיומ רהנה
רהה אנתמ ריעה זכרממ . גנאיו גנאומ
םיפיה םישדקמה דחא םוקממ וילע ,Phousi
םיהדמ ףונ) העיקשב עיגהל ץלמומ וילא
.(יטנמור דואמ

תויזכרמה תויצקרטאה לכ תא ףיקהל ןתינ םיימוי םויב
.ןמז רתוי הזל שידגהל ץלמומ םלוא ,לגרב
תובוחרב הפמ לכבש תוריית תופמ אוצמל ןתינ םוקמב
םוקימב ודקמתת :ונלש הצלמה .רחא םש שי םיהז
.תומשב אלו םירתאה לש יפרגואיגה
דנליאת לובגל הרזח תדוקנ םג םיברל שמשמ םוקמה
-ב וא Speed Boat -ב םה הרזחה תויורשפא
דע תועש 6 תחקול הריהמה הריסה . Slow Boat
ארונ תשעורו תנכוסמ רתוי איה לבא לובגה רבעמל
.םיינזוא ימטא איבהל ץלמומו
דחוימב םייטיא םיימוי תחקול תיטיאה הריסב הגלפהה
.םיפלק איבהל ,שפועמ יד םוקמב הניל עצמאשכ
תוחפל םימי 5-7 לש העיסנ הנופצ עוסנל ונרחב ונחנא
.(עגר לכ הווש)
הלחתהל הרזחםוקמה ,גנבארפ גנאולל ןייטנאיו ןיבש ךרדב ,המיסקמ הרייע
רבעמ וילא םיעיגמש םילייטמה תא ףחוסו ולש טקשב םיהדמ
.םוקמל וצקהש ןמזל
טיש ,תוירותסמ תורעמ ,םיימוקמ םיטבש ,םיהדמ ףונ םוקמב
.ןמזה תא תחקל טושפו תושעל הבוחש םיקייקו םיבובא
Nam Song-ה רהנ לש יחרזמה ודיצמ תאצמנ גנאיו גנאו
גנאולל םורדמ מ"ק 230-ו ןייטנאיול ןופצמ מ"ק 160
.13 שיבכ לע םהינשש גנבארפ
ףופצ) ימוקמ סובוטואב הריבה ריעמ ריעל עיגהל ןתינ
העש םוקמ סופתל ךירצ ,רלודמ רתוי הלוע אלש (קינחמו
,םכתוא חקיש Pick Up אוצמל וא ,תאצל םיננכתמש ינפל
.השימח םומינימ ,םדאל רלוד 7-10 עיגהל לוכי ריחמה

,יזכרמה םייחהו הרובחתה קרועכ שמשמ ריעב רהנה
תונשי תוטישב םיגד םיימוקמה תא אוצמל ןתינ וכרואל
תא תוארל רשפא הלילבו תוסבכמ םישנה ,תונשונו
.ץחרתהל דרוי רפכה
םירעוימ ,םילולת טסרק ירה םיאשנתמ רהנל רבעמ
.םייפויב םימיהדמו
םהב הבביסב םירפכל בכרלו םיינפוא ריכשהל ץלמומ
קיתעהו יתרוסמה םייחה ךרואמ םשרתיהל רשפא ןיידע
םהילעש הדולחה ספ םע טיירפסהו הטנפה יקבוקב לומל
.(םינוסיח חוכשל אל)

ןומה םנשי םוקמב ,םלועהמ קותינמ גואדל ךרוצ ןיא
.טנרטניא יתורש תוקפסמה תויונח
אוצמל ןתינ ,םינרפתו ןושיל םיבהואה םיכניבמ הלאל
.םיריבסו םילוז הניל תומוקמ םוקמב
תיבהמ לכואל עגעגתמו הבוט החורא ךירעמש ימל
,"קוטסיפ לש תיבה" ארקנש םוקמה תא אוצמל לוכי
.םירחא הברה דוע שי ונממ ץוח
.ונהית
הלחתהל הרזח