Make your own free website on Tripod.com
וא ןייטנייו הפועתה למנל העגהב רלוד 30 רובעב םוי 15 לש סואלל תוזיו לבקל ןתינ םויכ
דומעל ךירצ לובגב ךא,דנליאתל סואל ןיב יאק גנונ לובגב אצמנ רשא 'גדירב פישדנרפב
.הזיווה תא לבקל ידכ םיאנת המכב
. תונכוסב וא תורירגשבקר גישהל רשפא םוי 30 לש תוזיו
.תועיסנ

:תויתואירב תונכס
,הירלמ ,ינפי סיטילפסנא ,סיטיטפה ,הגנדה תחדק ,הרלוח
.תבלכ

:ןמז
תועש UTC+7

:למשח
טלוו 220

:תודידמו לקשמ
םינוש תומוקמב תויצאירו המכ םע תירטמה הטישה יפל

םיגחלו תויאלקחה תונועל םירשקתמ ללכ ךרדב סואלב םילביטספ
.םיירוטסיה םיטסיהדוב

LUNAR NEW YEAR
תא םיקנמ ,םוי ותואב תגגוח הנידמה לכו לירפא עצמאב ליחתמ
.ינשה לע דחא םימ םיצירפשמ םישנאו טאווב םיאבומ תוחנימ ,םיתבה
BUN BANG FAI
הקיסומ ,םיסקט םיכרענ הבש תיטסיהדוב הרפ הגיגח וז .יאמב םייקתמ
םימשל םינווכמש קובמבמ תויושע תוטקר תויריב םיוולמש םידוקירו
.םשג דירוהל ידכ
THAT LUANG FESTIVAL
לש ראוטרפרה לכ תא וב שיו ,רבמבונב ןייטנייווב עובשכ ךשמנ
.הקיסומו תורנ תקלדה ,םיקוקיז